משולחן ראש המנהל

 

קצר לשבת | פרשת ויקרא

   

אחיי ורעי, מנהיגי-חינוך היקרים מאוד,

שלומות לכולנו !

ערב שבת קודש, פותחים בעז"ה ספר חדש, בימים של התחדשות, ננסה קצר ככל שניתן, עוד משהו מתוק.

ספר ויקרא עוסק רבות בקורבנות ופותח בקורבנות נדבה.

בקורבנות נדבה יש סוגים שונים של קורבן:  "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן  הצאן תקריבו את קרבנכם". יש אפשרות להקריב גם קורבן עוף: " ואם מן העוף קורבנו" והאפשרות האחרונה היא מנחה. ירידה מן החי אל הצומח: "ונפש כי תקריב קרבן מנחה סולת יהיה קורבנו".

אומר רש"י: " מי דרכו להביא מנחה ? עני".

לכאורה, האדם העני הוא האחרון ברשימה. מקריב משהו מינימאלי, מהצומח ולא מן החי.

אבל אם נשים לב- רק בקרבן של העני נאמר "נפש"! אומר התנחומא: " לא נאמר נפש בכל הקורבנות אלא במנחת עני, אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאילו הקריב את נפשו".

בלי המדרש ששם לב למילה "נפש" היינו חושבים שמדרגת כולם שווה, העני והעשיר, וכל אחד מביא כפי יכולתו.

המדרש אומר יותר מזה. אולי שדווקא העני, שנותן פחות מהעשיר, רק עליו...אומר הקב"ה "מעלה אני עליו כאילו הקריב את נפשו".וכך כתב ר' צדוק הכהן מלובלין (צדקת הצדיק אות קצז): " ונפש כי תקריב, שעני נפשו הוא מקריב, שנפשו מקושרת באותו דבר מועט". אע"פ שקורבנו מועט, המעט הזה בשבילו הוא הרבה, שהרי נפשו קשורה באותו מעט שהוא הביא.

ה"כלי יקר" היטיב לבאר זאת: " העני נכנע בטבע ותמיד עיניו נשואות אל ה', נאמר בו ונפש כי תקריב...אלא כל נפשו מקריב כליל לה' וכולו נעשה בריה חדשה, לכך נאמר במנחה זו קדש קדשים מאשה ה' רצונו לומר יותר מאשי ה' שנזכרו למעלה". עניות, מסביר ה"כלי יקר", זו תנועת נפש של מי שמרגיש תלוי בקב"ה ועיניו נשואות לשמים... על אדם כזה כתוב שמקריב את נפשו, את כולו.

ואולי מעבר לזה. נדבה זו היא היחידה שנאמר עליה "קודש קודשים"! אולי, העשיר מביא בהמה ובקר, אבל לא את הנפש... ודווקא העני, זה החסר, התלוי, הנכנע, המסתכל לשמים בעיניים מבקשות, זה שנותן את נפשו, זה ה"קודש קודשים".

אולי זה המקום של "לחם העוני" בפסח, החינוך להיתלות בקב"ה, והמקום של כל אחד מול ניסיו של הקב"ה.

זה המקום בליל הסדר של הקושיות, שאלות ותשובות. כשאדם שואל, מרגיש חוסר, מכאן ניתן לצמוח.

כך גם ר' נחמן (ספר השתפכות הנפש): " תפילת עני המבואר בזוהר הקדוש שהיא יקרה בעיני ה' יתברך... כי ע"י זה עיקר התשובה..".

פעמים יש מי שמתנשא במחשבתו ואומר לעצמו "מהתלמידים האלה, מהשכונה הזו, מהמשפחה הפשוטה הזו, מה כבר יכול לצאת...?"  (שכחו לרגע איך הוציאו את הרב עובדיה יוסף מהשוק בשכונת הבוכרים כשהוא עוזר לאביו למכור, איך למד תורה הרב מרדכי אליהו מתחת לשולחן לאור הנר בהיותו ילד, כי לא היה מקום אחר בבית ללמוד כשבני הבית ישנים, ובאיזה בית חי הרב אריה לוין, כשבחדר האחד שהיה  התחלקו כל בני הבית...)

על זה למדנו ( נדרים פ"א):" הזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה".

רגילים לחשוב, שבד"כ העשירים- מהם תצא תורה, אבל היזהרו, יש גם אפשרות אחרת...

לפי" ההסבר שלמדנו היום, זו לא אפשרות! :"היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה"! זה הסדר!

רק מי שעני, או חש כעני, נמצא בתנועה פנימית כמי שחסרלא שבעעניולעולם מבקש לגדולתלוי בקב"ה הוא קודש הקודשים...

עני וענווה הם מאותו שורש. הפרשה פותחת בפסוק: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר". האות א' בכתיבת המילה "ויקרא" היא זעירא, קטנה יותר. הרב יורם זצ"ל  (אמרי נעם)הביא את בעל  הטורים והרחיב עליו: " אל"ף ד'ויקרא' זעירא, שמשה היה גדול ועניו ולא רצה לכתוב אלא "ויקר", כאילו דיבר הקב"ה עמו אלא בחלום כדרך שנאמר בבלעם, כאילו לא נראה אליו ה' אלא במקרה, אמר לו הקב"ה לכתוב גם אל"ף, ושוב אמר לו משה מחמת רוב ענווה שלא יכתבנה אלא קטנה יותר משאר אלפין שבתורה וכתבה קטנה." רש"י פירש "ויקרא" לשון חיבה וחשיבות. ומחמת שמשה רבנו  היה עניו ושפל מאד בעיני עצמו, לא רצה לכתוב "ויקרא אל משה" בלשון חיבה וחשיבות, כי מי הוא בכלל שה' יקרא לו בלשון שכזו ושיתחבב על ה'?

וכך דברי ריב"ל בגמרא (סוטה ה): "בוא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה, שבשעה שבית המקדש קיים אדם מקריב עולה- שכר עולה בידו מנחה- שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את כל הקורבנות כולם, שנאמר ' זבחי אלוקים רוח נשברה'".

נתפלל לזכות להיות שם. (עבודה רבה...) להתחנך למקום העני האמתי. וזה בדיוק המקום של קודש הקודשים, הביטול המוחלט.

שבת שלום ומבורך לכולנו,

אברהם 

לרפואת נועה רחל בת מרתה, הודיה בת לאה והחיילים לוי בן איריס חנה, אופיר שמואל בן ניקול אמה, שלו ישראל חי בן לימור, יהודה יצחק בן איריס.

 

אגודת ידידי החמ"ד - העמותה לקידום החינוך הממלכתי דתי בישראל (ע"ר) 

כתובת: מבצע קדש 68, ת.ד. 3 בני ברק  | טלפון: 072-2280424 | נייד: 058-7652789 | פקס:  077-3179536 

מייל: office@yedidhemed.co.il