משולחן ראש המנהל

 

קצר לשבת | פרשת תצווה זכור

 

   

אחיי ורעי, מנהיגי-חינוך היקרים מאוד,

שלומות לכולנו !

ערב שבת קודש פרשת תצוה, שבת זכור, פורים בפתח... וההרגשות והתחושות הולכות ומשתכללות...ננסה עוד ממתק לשבת, קצר ככל שנוכל.(ו"נהפוך"... הפעם יהיה באמת קצר...)בגדי אהרון מודגשים מאוד בפרשה שלנו. בשמונה בגדים נתעטר הכהן הגדול:"כחתן יכהן פאר", כי אלה הבגדים לבושי מלכות הן"... (רמב"ן)אבני האפוד ואבני החושן היו בבגדי הכהן הגדול, כולן אבני זכרון. אך המטרה הייתה שונה:אבני האפוד: "ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זכרון לבני ישראל ונשא אהרון את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזכרון".אבני החושן: "ונשא אהרון את שמות ...על לבו לזכרון לפני ה' תמיד"."ועשו את האפוד...ופתחת עליהם שמות בני ישראל" אבני האפוד, שמות בני ישראל היו מונחים על כתפי הכהן מלמעלה.ואבני החושן היו שמות בני ישראל על לבו של אהרון, לזכרון לפני ה'.יש מחלוקת בגמרא (נדרים לה,ב) אם הכהן הוא "שלוחי דידן (שליח שלנו) או "שלוחי דרחמנא" (שליח של הקב"ה). הכהן משמש לכאורה בשני התפקידים. מצד אחד, הוא שליח של עם ישראל כשהוא פונה לה', בהקרבת קורבנות בני ישראל ועוד.ומצד שני, תפקידו להעלות אור בלבם של כל בית ישראל, כשליח של ה'.אבני האפוד היו על כתפי אהרון במקום שרואים אותן מלמעלה, כביכול, להעלות זיכרון של בני ישראל לפני הקב"ה במרומים, ולעורר עליהם רחמי שמים. ואבני החושן היו על לב אהרון, במקום הנראה לפנים, זיכרון לבני ישראל שיעלו על לבם לשוב בתשובה אל ה'.אך אפשר לראות זאת ביתר עומק! כשהכהן הגדול הנכנס "לפני ולפנים" בקודש הקודשים, היינו חושבים שאז הוא מחובר לשכינה, ולכן הוא מתרחק מעם ישראל... מלמדת אותנו התורה הקדושה דרך דמותו של אהרון. בדיוק הפוך! מי יכול לשאת על כתפיו את שמות בני ישראל לזיכרון? מי זה שמשמש בקודש פנימה? מי יכול "לייצג" את בני ישראל לפני ה'? זה אהרון שחי את בני ישראל בכל אישיותו: " אהרון אוהב שלום ורודף שלום" אהרון היה מחובר לכל בית ישראל! מי ששייך לכולם, עד האחרון (אין דבר כזה...) שבבני ישראל, הוא זוכה לאבני החושן על לבו (מכיוון שחש בתוך לבו את כל ישראל), וזה מה שמאפשר לו להיכנס לפני ולפנים, לקודש הקודשים. מה שיש בלבו של אהרון, כלל ישראל, הוא "מראה" להקב"ה, כביכול, והאבנים מונחות מלמעלה.מי ששייך לכל המציאות, לכל בית ישראל, רק הוא יכול להיכנס לקודש פנימה. שם בעבודת הקטורת, נמצאת החלבנה שריחה רע- שהיא כנגד הרשעים שבישראל. האדם של כולם, מבין שבפנימיות כולם נמצאים.ר' צדוק הכהן מלובלין, כתב: "והנה עמלק הוא המנגד לקדושת אהרון, כי ענן אהרון הוא פריסת סוכת שלום על כל ישראל, ועמלק היה גונב נפשות שפלטן הענן".(קצת שבת זכור....) עמלק, כותב ר' צדוק, היה ההפוך המוחלט של אהרון. עמלק זינב בנחלשים שנפלטו מהענן. הוא רצה לומר, שאין קדושה בכל ישראל!!! יש מי שנפלט, אין קדושה בכולם, חלילה, ואהרון מלמד אחרת: "ועמך כולם(!) צדיקים!!". הרב יורם אברג'יל זצ"ל (אמרי נעם) הביא את האר"י ז"ל על הפסוק: "ויתעבר ה' ביי למענכם": "והנה בכל דור ודור בא משה בסוד העיבור לפי שהקב"ה לא היה רוצה לקבל הערב רב, ובזה לא היה הגלות לעולם, והוא קבלם בחשבו כי טוב להכניסם בקדושה...ולהיות שכוונת משה היה לטובה לא מנע ממנו ה' יתברך הטוב." די "מבהיל",, שמשה " לא וויתר" להקב"ה! על הערב רב "בחשבו שטוב להכניסם בקדושה".צוות יקר וקדוש.

נוכל לקחת לתוכנו מהתובנות שעלו (כתמיד, אנחנו משתדלים ללמוד מה התורה לימדה אותי):א.אהרון היה בשני תפקידים בו זמנית.... שליח שלנו כלפי ה' ושליח ה' כלפינו. זה הגיעע לידי ביטוי בשמות בני ישראל על כתפיו, ושמות בני ישראל על לבו.ב. ככל שאדם מחובר יותר לכלל ישראל, ולכל בית ישראל, הוא יכול להיכנס לקודש פנימה. ולא להפך. האדם המקודש יותר הוא לא המנותק מהחיים, מהאנשים, אלא להיפך. אין התנתקות בין הקודש, האדם מול ריבונו של עולם, לבין מערכת היחסים של בין אדם לחברו. ציר ה-x משיק את ציר ה- y. החיים האופקיים, אלה של בין אדם לחברו משיקים את מערכת היחסים של בין אדם למקום, הציר האנכי. האדם חי בכל מערכת הצירים ויש השפעה בכל נקודה על המערכת כולה.ג. עמלק שמגלם את המקרה "אשר קרך בדרך", שאין קדושה בכלל ישראל, יש מי שנפלט מכלל ישראל, הוא אנטיתזה לאהרון. המחובר לכלל ישראל ושמות כל השבטים על ליבו. (ממש מסוכן... ככל שאתה מתרחק ממישהו מישראל.. יש בכך משהו מן העמלקיות... חלילה. ולהיפך!!!) וכך האריז"ל, משה לא מוותר אפילו על הערב רב (מול הקב"ה...) שטוב להכניסם בקדושה. אין מי "שלא מתאים" ו"לא שייך" והוא " לא מאנ"ש (אנשי שלומנו). למדנו מהרב חיים דוד הלוי, ש"אנ"ש" זה כל עם ישראל. כולם!! אנשי שלומנו.ד. שמות בני ישראל היו על לבו של אהרון משום שהיו בתוך לבו. זה ביטוי חיצוני למהות פנימית.ננסה ללמוד לעצמנו כמי שמתפללים להנהיג חינוך-שהמנהיג היותר גדול, הוא המכיל יותר. כגודל האהבה והמחויבות לכל בית ישראל, גודל המנהיגות ( אין מנהיג רק לתשעים אחוזים מהכיתה/ מהציבור/ אני שייך רק ל...)נתפלל להשכיל להרגיש בלבנו אהבה לכל אחד ואחד מישראל, "כולם אהובים כולם ברורים וכולם מקבלים..." גם הערב רב טוב לחברו לקדושה, וזה גופא כניסה לפני ולפנים בקדש הקדשים. נשים את כל תלמידינו בתוך לבנו, וממילא הם על כתפינו מלפני ה'. ואולי זו עוד אפשרות פנימית לקיים את מצוות "זכור את אשר עשה לך עמלק" שהביא תפיסה הפוכה לפיה אין קדושה בישראל, שהרי יש מי שנפלט! והתשובה " לך כנוס את כל היהודים". הבא להיטהר מסייעין בידו.. נתפלל ויהי ה' עמנו.

שבת שלום, פורים שמח לנו לב"ב, ולכל בית ישראל

אברהם

 

לרפואת נועה רחל בת מרתה, הודיה בת לאה והחיילים לוי בן איריס חנה, אופיר שמואל בן ניקול אמה, שלו ישראל חי בן לימור, יהודה יצחק בן איריס.

 

אגודת ידידי החמ"ד - העמותה לקידום החינוך הממלכתי דתי בישראל (ע"ר) 

כתובת: מבצע קדש 68, ת.ד. 3 בני ברק  | טלפון: 072-2280424 | נייד: 058-7652789 | פקס:  077-3179536 

מייל: office@yedidhemed.co.il