תקנון

תקנון שימוש באפליקציית ידידי החמ"ד

תאריך עדכון אחרון 12.03.17

 

 

מבוא

 

 

 ברוכים הבאים לאפליקציית ידידי החמ"ד מבית אגודת ידידי החמ"ד. אגודת ידידי החמ"ד מקדמת אתכם בברכה ומקווה כי תבחרו לעשות שימוש באפליקציית החמ"ד וכי תפיקו ממנה את המרב. 

 אפליקציית ידידי החמ"ד [להלן– "האפליקציה"] הינה פלטפורמה טכנולוגית אשר מלוא הזכויות בה מצויות בבעלות עמותת האגודה לקידום החינוך הממלכתי דתי בישראל, ע.ר 580566115   [להלן – "המפעילה"].

 האפליקציה מיועדת לאפשר העברת מידע והודעות כלליות שונות מבית הספר בו לומד התלמיד אל הורה/י  התלמיד [להלן – "המשתמש" ו/או "המשתמשים"] באמצעות מכשיר הטלפון הנייד, באופן שיאפשר תקשורת ידידותית בין בית הספר לבין הורי התלמיד, תוך חיסכון בניירת, וזאת בתנאי שבית הספר של התלמיד יבחר אף הוא להתקשר עם המפעילה ולהעביר מידע שוטף באמצעות האפליקציה אל הורי התלמידים הלומדים בו.

 השימוש באפליקציה יתאפשר לאחר התקנתה על מכשיר הטלפון הנייד ו/או אייפד ו/או כל מכשיר אחר עליו היא מותקנת על ידי אחד מהורי התלמיד. ניתן להוריד את האפליקציה למכשיר התומך בשירותי דור שלישי המאפשרים תקשורת נתונים ו/או בשירותים מתקדמים יותר [להלן – "המכשיר"], ככל שמכשיר זה נתמך בפועל על ידי מערכת הפעלה מסוג Android או על ידי מערכת הפעלה מסוג Apple. המפעילה אינה אחראית על בעיות אי התאמה בין האפליקציה למכשיר שבבעלות המשתמש. באחריות המשתמש לבדוק, טרם עשיית שימוש באפליקציה, את התאמת השימוש באפליקציה למכשיר שברשותו ולברר את מידת ההשפעה האפשרית של התקנת האפליקציה על המכשיר.

בראש הדברים יובהר ויודגש כי האפליקציה הינה פלטפורמה טכנולוגית המהווה צינור העברה של מידע אותו מחליט בית הספר להעביר אל הורי תלמידיו. המידע המועבר אל ההורים באמצעות האפליקציה נבחר ונברר על-ידי בתי הספר ומנהליהם, ועל ידיהם בלבד, ואשר על כן, מלוא האחריות ביחס לסוג וטיב המידע המועבר באמצעותה הינה על בית הספר ו/או על מנהליו. המפעילה אינה מפקחת ו/או בודקת ו/או בוחנת את המידע העובר דרכה מבתי הספר אל המשתמשים ואף אין לה יכולת לפקח ו/או לבדוק ו/או לבחון מידע זה, ואשר על כן, בכל מקרה לא תהיינה למשתמשים טענה כלשהי כלפי המפעילה ביחס למידע שהגיע אל מי מהם באמצעות האפליקציה.

 מסמך זה מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים כאחד ובשווה. מקום בו נוסחו התנאים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון רבים וגם ללשון יחיד, ולהיפך.

 כותרות הפרקים נבחרו למען הסדר הטוב והנוחות בלבד ולא תהיינה להן כל משמעות בפרשנות תקנון זה ותנאיו.

 

ב.    תנאי השימוש באפליקציה, חובת העיון בהם ואישורם

 

 

  השימוש באפליקציה הינו בכפוף לכל תנאים המפורטים במסמך זה המהווה את תקנון השימוש באפליקציה [להלן - "התקנון"]. אי לכך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו, בעיון  ובקפידה, בטרם אתה עושה שימוש כלשהו באפליקציה.

 על מנת שתוכל לעשות שימוש באפליקציה יהיה עליך לאשר את הסכמתך לכל הוראות התקנון.  זאת תוכל לעשות באמצעות לחיצה על התיבה המתאימה לכך המופיעה בתחתית המסמך והכוללת את צירוף המלים "אני מסכים". לחיצה על התיבה משמעה הצהרה של המשתמש כי קרא וכי הבין את כל סעיפי התקנון במלואם וכי הוא מסכים להם.

ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי התקנון, הנך נדרש להימנע מלעשות שימוש כלשהו באפליקציה ובנוסף, הנך נדרש למחוק את האפליקציה מכל מכשיר שברשותך לאלתר.

יובהר כי בכפוף לאישורך ולעמידתך בכל התנאים הכלולים בתקנון, ניתנת לך זכות לעשות שימוש באפליקציה באופן שיוגדר על-ידי המפעילה בלבד, כדלהלן, ואף זאת למשך זמן מוגבל כפי שיקול דעתה של המפעילה. בכל מקרה לא יהיה בשימוש באפליקציה ו/או בהסכמתך לתנאי התקנון בכדי להקנות ו/או להקים לך זכות כלשהי באפליקציה מעבר למוגדר בתקנון.

היה וייקבע על-ידי בית-משפט מוסמך במדינת ישראל כי הוראה מהוראות התקנון הינה הוראה בלתי תקפה ו/או הוראה בלתי חוקית, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בכך בכדי לבטל ו/או לגרוע  מיתר ההוראות הכלולות בו ואף את חלקי מההוראה שלא בוטלו במפורש על-ידי בית המשפט.

למפעילה שמורה זכות בלתי מוגבלת לשנות את הוראות התקנון מעת לעת ובכל זמן נתון, וזאת, מבלי שהיא מתחייבת להודיע על כך למשתמשים בהודעה פומבית ו/או בהודעה פרטית, טרם ביצוע השינוי או לאחריו. אשר על כן, מחובת המשתמשים לבדוק את הוראות התקנון, מעת לעת.

 

 

 

השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות המפעילה ולאופי התכנים שיועברו באמצעות האפליקציה על ידי בתי הספר וכפי בחירתם של בתי הספר. אי לכך לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה בגין אופי השימוש באפליקציה ותכונותיו לרבות טיבם, כמותם ואופיים של התכנים שיועברו אליך על-ידי בית הספר של מי מילדיך באמצעות האפליקציה. מובהר בזאת כי השימוש באפליקציה וההחלטה עליו הינה באחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש.

המפעילה רשאית להפסיק את פעולת האפליקציה ו/או לשנות, מעת לעת וללא הודעה מוקדמת, את מבנה האפליקציה ו/או את זמינותה, להוסיף לה רכיבים ו/או לגרוע ממנה  רכיבים קיימים והכל כפי שיקול דעתה המוחלט.

המפעילה אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באמצעות האפליקציה יינתנו באופן מלא וכסדרם, בכל זמן נתון, מבלי שהשימוש באפליקציה יופרע ו/או יופסק ו/או יגרום לנזק ישיר או עקיף למשתמש, לרבות נזקים למכשיר הטלפון הנייד שלו כדוגמת וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים מסוג כלשהו. מובהר בזאת כי האחריות המלאה בגין כל נזק כספי ו/או נזק אחר (כדוגמת עוגמת נפש) העלול להיגרם למשתמש עקב השימוש באפליקציה הינה על המשתמש בלבד.

המפעילה תנקוט במאמץ סביר על מנת שהאפליקציה תפעל כתקנה. יחד עם זאת, מובהר בזאת כי תקינות האפליקציה בכל זמן נתון תלויה בגורמים רבים אשר אינם מצויים בשליטת המפעילה, לרבות התוכנה, החומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים, ספקי שירותי אחסון ענן, ספקי שירותים סלולריים וספקי שירותים אחרים ו/או קבלני משנה של המפעילה ו/או צדדים שלישיים אחרים. מובהר בזאת כי המפעילה לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו כתוצאה מתקלה ו/או שיבוש שאינם תחת אחריותה ו/או שליטתה, ככל שנקטה באמצעים סבירים בכדי למנעם.

כאמור, המידע המתקבל על-ידי המשתמש באמצעות האפליקציה מתקבל מבתי הספר ונמסר ישירות למשתמש באמצעות האפליקציה, מבלי שלמפעילה מעורבות ו/או השפעה כלשהי על התוכן. אי לכך מובהר בזאת כי המידע נמסר באמצעות האפליקציה ללא התחייבות ו/או אחריות של המפעילה מסוג של שהוא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת כי בכל מקרה לא תעלה כנגד המפעילה כל טענה של משתמש ביחס למידע שנשלח אליו ו/או ביחס למידע שלא נשלח אליו על-ידי בית הספר וכי בכל מקרה של טענה מסוג זה תתקיים יריבות בין המשתמש לבין בית הספר בלבד.

בנוסף מובהר בזאת כי המפעילה אינה ערבה לאמתותם ו/או נכונותם ו/או טיבם של התכנים אשר ישלחו למשתמש באמצעות האפליקציה.

במסגרת ההסכם שנחתם בין המפעילה לבין כל אחד מבתי הספר שהתקשרו עמה, התחייב כל אחד מבתי הספר להימנע מהעברת הודעות בעלות אופי אישי באמצעות האפליקציה. מובהר בזאת כי אין באפשרות המפעילה לוודא שכל אחד מבתי הספר הנ"ל עומד בהתחייבותו זו, כך שבכל מקרה שתישלח למאן דהו הודעה בעלת גוון אישי כלשהו יהיה הדבר באחריותו המלאה של בית הספר ולא תישמע כל טענה כנגד המפעילה בשל כך.

עוד מובהר בזאת כי אין בידי המפעילה האפשרות לוודא כי בית הספר יעביר כל הודעה המיועדת למשתמש באמצעות האפליקציה כך שככל שהודעה מסוימת לא תועבר על-ידי בית הספר באמצעות האפליקציה, יהיה הדבר באחריות בית הספר בלבד ולא תישמע  כל טענה כנגד המפעילה בשל כך.

בנוסף להוראות המובאות בתקנון זה כפוף השימוש באפליקציה לתנאים נוספים המופיעים במסכי האפליקציה והמשתמעים מהם, ככל שישנם כאלו.

מטבע הדברים ובשל מגבלות המדיה לרבות מגבלות נפח וכיו"ב, יתכן והצגת התכנים המוצגים באפליקציה תהיה חלקית ו/או מוגבלת.

המפעילה עושה מאמצים סבירים במטרה להגן על סיכונים טכנולוגיים שונים העלולים לשבש את פעילות האפליקציה. יחד עם זאת, מובהר בזאת כי אין ביכולת המפעילה למנוע לחלוטין התממשות סיכונים מסוג זה, כדוגמת חדירה של תוכנות מזיקות ואמצעים מזיקים כדוגמת וירוסים, תולעים, תוכנות סוס טרויאני או כל קודי מחשב ו/או תוכנות אחרות העשויות לפגוע בפרטיות המשתמש, לצוטט לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של המפעילה, לשרתיה או למחשביה, להתחזות לאפליקציה או למפעילה, לבצע תרמיות מסוגים שונים, להזיק או לחבל באפליקציה ו/או בפעילותה ו/או בתוכן העובר בה. על מנת לצמצם את חשיפתך להשלכותיהם של נזקים מסוג זה, הנך מתבקש לקרוא בעיון ובקפידה את המלצות המפעילה ביחס לאבטחת המידע ולפעול בהתאם להמלצות אלו.

המפעילה רשאית להציג באפליקציה חומר שיווקי מטעמה ו/או מטעם גורמים הקשורים אליה כפי שיקול דעתה ובעת שתבחר לעשות זאת.

בכל שאלה ביחס לשימוש באפליקציה ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של המפעילה בכתובת הדואר האלקטרוני: office@yedidhemed.co.il

 

 

ג.הענקת רישיון שימוש באפליקציה

 

עם הורדת האפליקציה למכשירך ועם מתן הסכמתך להוראות התקנון במלואם והשלמת הליך הרישום לשירות, ניתן לך על-ידי המפעילה רישיון אישי מוגבל לשימוש באפליקציה [להלן – "רישיון השימוש"]. הרישיון אינו בלעדי ומוענק במקביל למשתמשים נוספים.

אין בהענקת הרישיון בכדי להקים ו/או להעביר ו/או להקנות לך זכויות כלשהן באפליקציה ו/או בקשר אליה ו/או ביחס לאלמנטים הכלולים בה כעיצובים גרפים, תוכנות מחשב, שמות מסחריים, סודות מסחריים ואלמנטים אחרים כלשהם, מלבד הזכות המוגבלת לעשות בו שימוש בכפוף להוראות התקנון.

למפעילה עומדת הזכות לבטל את הרישיון בכל עת, וכן לחסום את הגישה ליישום ו/או לתכנים העוברים באמצעותו, כולם או חלק מהם, לצמיתות או לזמן מה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולרבות, אך לא רק, משיקולים של אבטחת מידע ו/או ניהול סיכונים, וכן, בהתעורר חשש כי המשתמש הפר תנאי מתנאי הסכם ו/או הוראה מהוראות החוק ו/או במקרים אחרים, וככל שתחליט לעשות זאת לא תוכל לעשות שימוש כלשהו ביישום.

הרישום ליישום יתאפשר לכל בגיר (בן 18 ומעלה) שהוא הורה לילד הלומד באחד מבתי הספר אשר התקשרו עם המפעילה בהסכם ואשר התחייבו להעביר להורי תלמידיהם תכנים באמצעות האפליקציה [להלן – "בתי הספר שהתקשרו עם המפעילה"].

הרישום יתבצע לאחר הורדת היישום למכשיר הטלפון הנייד של המשתמש הפוטנציאלי ולאחר שהמשתמש הפוטנציאלי יאשר את הסכמתו לתנאי השימוש.

בשלב הראשון בתהליך הרישום יידרש המשתמש למסור פרטי זיהוי של ילדו/יו, לרבות מספר הזהות ושם בית הספר וכן פרטי זיהוי של המשתמש עצמו (הורה התלמיד) תוך שייערך תהליך של אמות הנתונים אל מול מאגר בית הספר.

במקרה בו אין למשתמש ילד הלומד באחד מבתי הספר שהתקשרו עם המפעילה לא יוכל הלה להשלים את הרישום. במקרה בו לא כל ילדיו של המשתמש לומדים באחד מבתי הספר שהתקשרו עם המפעילה תתאפשר השלמת הרישום, ואולם המשתמש יקבל דרך האפליקציה מידע הנוגע לילדיו הלומדים באחד מבתי הספר שהתקשרו עם המפעילה בלבד.

באפשרות המשתמש להפסיק את באפליקציה באופן עצמאי ובכל זמן נתון כפי בחירתו, וזאת, בהסרת האפליקציה מהמכשיר שברשותו.

ג. השימוש באפליקציה

 

השימוש באפליקציה אינו כרוך בתשלום. יחד עם זאת, עליך לדעת כי אתה עשוי להיות מחויב בתשלומים שונים לגורמים אחרים שאינם המפעילה, וזאת בגין עצם השימוש באינטרנט במכשירך.

השימוש באפליקציה מיועד, כאמור, להקל על העברת מידע מבית הספר אל הורי התלמיד. אי לכך אין לעשות באפליקציה כל שימוש שאין מטרתו קבלת המידע הנשלח אל המשתמש מבית הספר של ילדיו.

האפליקציה מיועדת לשימוש אישי של ההורים ונאסר על המשתמש לעשות בה שימוש מסחרי.

אין לעשות באפליקציה כל שימוש למטרה הנוגדת את החוק, את המוסר או את תקנת הציבור.

אין לפגוע או לשבש את פעולת האפליקציה.

אין לעשות פעולות שהן ניסיון לעקוף ו/או לבטל את האמצעים בהם המפעילה עושה ו/או תעשה בעתיד במטרה להגן על פרטיות המשתמשים וילדיהם.

אין ליצור מאגר מידע באמצעות כריית מידע ו/או הורדת מידע מהאפליקציה ואחסונו בדרך כלשהי.

אין להעביר בקשר ליישום כל קובץ, יישום או תוכנה או כל מרכיב דומה אחר שנועדו להזיק לפעילות האפליקציה.

ד. קניין רוחני

 

מלוא זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ובכללן זכות היוצרים, סודות מסחריים וסימני המסחר, רשומים ושאינם רשומים, הינן בבעלות בעלת המפעילה. במסגרת זכויות הקניין הרוחני של המפעילה המגולמות באפליקציה, כלולות, בין היתר, הזכות בשם האפליקציה, בעיצובו הגראפי הכולל, בשמות הפורומים הכלולים בו, המידע האגור בתוכה, עיצובים גראפיים פרטניים המשולבים בו ובכללם עיצוב שם האתר, מבנה האתר, טקסטים מילוליים, סמלים, סימנים וכן קבצים ויישומים מסוגים שונים.

אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לצלם, לשכפל, להציג בפומבי, לפרסם, לשנות או ליצור יצירה נגזרת, בתמורה או שלא בתמורה, את התכנים המרכיבים את האפליקציה, כולם או חלקם, ללא הסכמה מפורשת של המפעילה בכתב ובכפוף להוראות החוק הרלוונטיות.

המפעילה עושה מאמצים סבירים במטרה להגן על סיכונים טכנולוגיים שונים העלולים לשבש את פעילות היישום. יחד עם זאת, מובהר בזאת כי אין ביכולת המפעילה למנוע לחלוטין התממשות סיכונים מסוג זה, כדוגמת חדירה של תוכנות מזיקות ואמצעים מזיקים כדוגמת וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, נוזקות, או כל קודי מחשב ו/או תוכנות אחרות העשויות לפגוע בפרטיות המשתמש, לצוטט לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של המפעילה, לשרתיה או למחשביה, להתחזות ליישומון או למפעילה, לבצע תרמיות מסוגים שונים, להזיק או לחבל ביישומון ו/או בפעילותו ו/או בתוכן העובר בה. על מנת לצמצם את חשיפתך להשלכותיהם של נזקים מסוג זה, הנך מתבקש לקרוא בעיון ובקפידה את המלצות המפעילה ביחס לאבטחת המידע ולפעול בהתאם להמלצות אלו.

המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באפליקציה שינויים שונים כפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הרחבות, השמטות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר. המפעילה אינה מתחייבת להודיע למשתמשים על ביצוע שינוי כלשהו והיא מותירה את ההחלטה באם להודיע על כך לשיקול דעתה הבלעדי.

ה. פרטיות ומידע

 

כאמור, עשיית שימוש באפליקציה מותנית בהורדתה למכשיר המשתמש ובהשלמת הליך הרישום. במסגרת תהליך הרישום, יתבקש המשתמש לספק מידע אישי ביחס אליו ואל ילדו/יו לרבות מספרי תעודות זהות, שם בית הספר של הילד, כתובת וכתובת דוא"ל, וזאת, בראש ובראשונה, על מנת לוודא את אמתות הפרטים. בעניין זה חשוב לציין כל ללא ציון פרטי הזיהוי לא ניתן יהיה לבדוק כי המשתמש הוא אכן הורה של תלמיד מסוים בבית ספר מסוים ולייעד אליו תכנים הנשלחים להורים על ידי בית הספר. 

במסגרת הרישום יינתן למשתמש קוד אימות לזמן מוגבל, במטרה להקל את השימוש באפליקציה ולסייע באבטחת השימוש.

על מנת שתכליות אלו תוגשמנה, יש לשמור על מכשיר הטלפון מפני צדדים שלישיים כלשהם ואין להעבירם לגורם אחר, לרבות ילדיך. בנוסף, יש לדאוג לניתוק האפליקציה בעת שאינך עושה בה שימוש, וזאת, כדי למנוע מצב בו אדם שמכשירך הגיע לידיו יוכל לעשות באפליקציה שימוש.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי מלוא האחריות על שמירת המכשיר מוטלת על המשתמש. לאור זאת, היה ומשתמש יאפשר לגורם אחר כלשהו, ישירות או בעקיפין, לעשות שימוש במכשיר, תהא המפעילה רשאית להניח כי הגורם שעשה שימוש במכשיר עשה זאת בהרשאת המשתמש. כפועל יוצא מכך, בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי לפגיעה  בפרטיותך ו/או בפרטיות מי מילדיך, ככל שהפגיעה תיגרם עקב שימוש לא מורשה של גורם אחר במכשיר, כאמור.

הרישום לאפליקציה והשימוש בה מהווה הצהרה מודעת ואקטיבית של המשתמש כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך כי כל הפרטים שמסר למפעילה במסגרת ההרשמה ו/או פעילותו באפליקציה, לרבות מידע שנאסף אודותיו ו/או אודות בני משפחתו במהלך השימוש וכפועל יוצא ממנו, ייאגרו במאגרי המידע של המפעילה. רישום לאפליקציה ושימוש בה אף יהווה הסכמה מודעת של המשתמש לשימוש במידע הנ"ל על ידי המפעילה ועל-ידי עמותות הקשורות אליה והפועלות בתחומי התרבות היהודית. 

מעבר לשימוש הנ"ל המפעילה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמשים, וזאת, למעט מקרים בהם השימוש נדרש על הוראת כל דין ו/או בהתאם להחלטה של ערכאה שיפוטית ו/או בהתאם להוראה של רשות מנהלית מרשויות המדינה ו/או בכדי למנוע שימוש לרעה במידע על ידי צד שלישי.

המפעילה תגביל את הגישה למידע הנאגר אצלה לאנשיה ו/או עובדיה ו/או עובדי גופים חיצוניים העוסקים בתפעול האפליקציה מטעמה ו/או עבורה.

המפעילה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, במידת האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה. יחד עם זאת, אין באפשרות המפעילה למנוע נזקים שהם תוצאה של נסיבות שאינן בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון. בהתרחש נזק מסוג זה לא תהא המפעילה אחראית לו ו/או לחלק ממנו, בין אם מדובר בנזק עקיף או ישיר, לרבות אבדן המידע ו/או התרחשות נזק אחר למשתמש ו/או למי מטעמו.

במועד הרשמתך לאפליקציה תוכל לבחור באם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של המפעילה לצורך קבלת הודעות דוא"ל ו/או מסרונים (הודעות SMS) בגין מבצעים והטבות שונות. ככל שאינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והטבות שונות, באפשרותך להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בכל זמן נתון, במקום המיועד לכך באפליקציה.

להווי ידוע לך כי למפעילה אין את היכולת לדעת באם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני אישית או בכתובת המשותפת לך ולמשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני אותו מסרת בעת ההרשמה, הינך מאשר ומתחייב בפני המפעילה כי ניתנה לך הסכמתם של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך מהווה הסכמה גם מצדם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהמפעילה.

המפעילה תהא רשאית להשתמש בפרטים שימסור לה המשתמש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצרכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוחים שונים וכו') במטרה לשפר את פעילות האפליקציה ו/או למטרות דומות. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל המשתמש אישית ו/או יזהו אותו.

ו. כלליות המידע

 

למפעילה עומדת הזכות להעביר ו/או להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה באפליקציה, בין אם על-פי הוראות הדין ובין אם ע"פ תקנון זה, לצדדים שלישיים בכל דרך שהיא, באופן מלא או חלקי, לרבות על דרך של העברת בעלות ו/או מתן רישיונות משנה בלעדיים ו/או לא בלעדיים, והכל, כפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהיא מתחייבת ליתן על כך הודעה מראש למשתמשים.

על השימוש באפליקציה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב תהיה הסמכות המשפטית הייחודית לדון בכל עניין משפטי הנובע מהשימוש באפליקציה.

אנו באגודת ידידי החמ"ד מאחלים לך שימוש מהנה ומועיל באפליקציה ומאחלים לילדיך ולך שנת לימודים פורה ומהנה.  

אגודת ידידי החמ"ד - העמותה לקידום החינוך הממלכתי דתי בישראל (ע"ר) 

כתובת: מבצע קדש 68, ת.ד. 3 בני ברק  | טלפון: 072-2280424 | נייד: 058-7652789 | פקס:  077-3179536 

מייל: office@yedidhemed.co.il